การพัฒนาผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพในรูปแบบ WBI (Web-based Instruction)

  • ในปัจจุบันเทคโนโลยีนับว่ามีบทบาทต่อการศึกษาเป็นอย่างมาก อินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นระบบเครือข่าย (Network) ที่เชื่อมโยงเครือข่ายมากมายหลายเครือข่าย (Network) เข้าด้วยกัน ปัจจุบันมีผู้ให้ความสำคัญและมีการนำเอาเว็บมาใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ(Web-Based Instruction) นอกจากจะเรียกว่าการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Learning) เว็บฝึกอบรม (Web-Based Training) อินเทอร์เน็ตฝึกอบรม (Inter-Based Training) และเวิล์ดไวด์เว็บช่วยสอน (WWW-Based Instruction) เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จึงได้จัดทำโครงการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ WBI (Web-based Instruction) เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพระดับมัธยมศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551และใช้ในการเรียนการสอนและสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและพัฒนาเป็นอาชีพได้ในอนาคต