ประเภทของรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 โปรแกรมกราฟิก (อ.เอกลักษณ์ เทศเล็ก)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การผลิตสื่อมัลติมีเดีย (อ.เอกลักษณ์ เทศเล็ก)บทคัดย่อ
 การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI (อ.เอกลักษณ์ เทศเล็ก)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 ระบบฐานข้อมูล (อ.เอกลักษณ์ เทศเล็ก)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
การพัฒนาผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 การพัฒนาผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพในรูปแบบ WBI (Web-based Instruction)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ