ระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

Skip หน้าหลัก

หน้าหลัก

  • โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม ยินดีต้อนรับขอสู่ ChumKhor Online เพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากชั้นเรียนได้อย่างสะดวกทุกที่ทุก เวลาด้วยตัวเอง ซึ่งอาจมีข้อบกพร่องบ้างบางประการ และหากพบข้อพร่องกรุณาแจ้งข้อมูลได้ที่ อาจารย์เอกลักษณ์ เทศเล็ก 033-013160 ต่อ 606 หรือ ajake@chumkhor.ac.th

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของเอกลักษณ์ เทศเล็ก
การย้ายกลุ่มสาระการเรียนรู้และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระ
โดย เอกลักษณ์ เทศเล็ก - อาทิตย์, 19 พฤษภาคม 2019, 12:07PM
 
เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศโครงสร้างการจัดการเรียนรู้ใหม่ จึงทำให้กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ย้ายไปอยู่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยชั้น ม.1และม.2 ปัจจุบันวิชากลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี จะเปลี่ยนเป็นรหัส วXXXXX ส่วนม.3 ปัจจุบันยังคงเป็น งXXXXX ซึ่งในปีการศึกษา 2563 จะมีการเปลี่ยนแปลงชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็น
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
รูปภาพของเอกลักษณ์ เทศเล็ก
E-learning คืออะไร
โดย เอกลักษณ์ เทศเล็ก - พฤหัสบดี, 24 ธันวาคม 2015, 09:07AM
 
E-learning คืออะไร
คำว่า e-Learning คือ การเรียน การสอนในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งการถ่ายทอดเนื้อหานั้น กระทำผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน์ หรือ สัญญาณดาวเทียม (Satellite) ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งการเรียนลักษณะนี้ได้มีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยในระยะหนึ่งแล้ว เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยซีดีรอม, การเรียนการสอนบนเว็บ (Web-Based Learning), การเรียนออนไลน์ (On-line Learning) การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ การเรียนด้วยวีดีโอผ่านออนไลน์ เป็นต้น
ในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่มักจะใช้คำว่า e-Learning กับการเรียน การสอน หรือการอบรม ที่ใช้เทคโนโลยีของเว็บ (Web Based Technology)ในการถ่ายทอดเนื้อหา รวมถึงเทคโนโลยีระบบการจัดการหลักสูตร (Course Management System) ใน การบริหารจัดการงานสอนด้านต่างๆ โดยผู้เรียนที่เรียนด้วยระบบ e-Learning นี้สามารถศึกษาเนื้อหาในลักษณะออนไลน์ หรือ จากแผ่นซีดี-รอม ก็ได้ และที่สำคัญอีกส่วนคือ เนื้อหาต่างๆ ของ e-Learning สามารถนำเสนอโดยอาศัยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology) และเทคโนโลยีเชิงโต้ตอบ (Interactive Technology)
คำว่า e-Learning นั้นมีคำที่ใช้ได้ใกล้เคียงกันอยู่หลายคำเช่น Distance Learning (การเรียนทางไกล) Computer based training (การฝึกอบรมโดยอาศัยคอมพิวเตอร์ หรือเรียกย่อๆว่า CBT) online learning (การเรียนทางอินเตอร์เนต) เป็นต้น ดังนั้น สรุปได้ว่า ความ หมายของ e-Learning คือ รูปแบบของการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเลคทรอนิกส์ในการถ่ายทอดเรื่องราว และเนื้อหา โดยสามารถมีสื่อในการนำเสนอบทเรียนได้ตั้งแต่ 1 สื่อขึ้นไป และการเรียนการสอนนั้นสามารถที่จะอยู่ในรูปของการสอนทางเดียว หรือการสอนแบบปฎิสัมพันธ์ได้

ประเภทของรายวิชา


รายวิชาที่มีอยู่


  • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีในการแก้ไขปัญหา การออกแบบส่วนแสดงผลและติดต่อกับผู้ใช้ การใช้เครื่องมือในโปรแกรม โครงสร้างและไวยาการณ์ของการเขียนคำสั่ง การสังเคราะห์เครื่องมือและสั่งให้เป็นโปรมแกรมที่ต้องการ การสร้างโปรแกรมจัดการแฟ้มข้อมูล


  • ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมระบบการจัดการฐานข้อมูลการสร้างฐานข้อมูล การสร้างตาราง การสร้างแบบสอบถาม การสร้างฟอร์ม การสร้างรายงาน การจัดการฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย กรณีศึกษาระบบการจัดการฐานข้อมูลกับการใช้งานด้านต่างๆ

    ปฏิบัติการสร้างฐานข้อมูล สร้างตาราง เพิ่มข้อมูลในตาราง ประมวลผลข้อมูลในตาราง สร้างแบบสอบถาม สร้างฟอร์ม สร้างรายงานจัดการฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย ใช้โปรแกรมระบบการจัดการฐานข้อมูลสร้างโครงงาน เพื่อการจัดการงานด้านต่างๆ

    เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น และสามารถใช้โปรแกรมระบบการจัดการฐานข้อมูล สร้างโครงงานเพื่อการจัดการงานด้านต่างๆ อย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ


  • ในปัจจุบันเทคโนโลยีนับว่ามีบทบาทต่อการศึกษาเป็นอย่างมาก อินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นระบบเครือข่าย (Network) ที่เชื่อมโยงเครือข่ายมากมายหลายเครือข่าย (Network) เข้าด้วยกัน ปัจจุบันมีผู้ให้ความสำคัญและมีการนำเอาเว็บมาใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ(Web-Based Instruction) นอกจากจะเรียกว่าการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Learning) เว็บฝึกอบรม (Web-Based Training) อินเทอร์เน็ตฝึกอบรม (Inter-Based Training) และเวิล์ดไวด์เว็บช่วยสอน (WWW-Based Instruction) เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จึงได้จัดทำโครงการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ WBI (Web-based Instruction) เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพระดับมัธยมศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551และใช้ในการเรียนการสอนและสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและพัฒนาเป็นอาชีพได้ในอนาคต

Skip เข้าสู่ระบบSkip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Skip กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น

กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น

ไม่มีกิจกรรมที่กำลังจะเริ่ม
Skip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี